voorwaarden

algemene leveringsvoorwaarden

toepasselijkheid

Op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten van BoxitAll zijn bij uitsluiting van eventuele anderen algemene voorwaarden deze Algemene Leveringsvoorwaarden (=AL) van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij De Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 35024622. Het doen van een bestelling of het accepteren van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze AL aanvaardt. Van het in deze AL bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door BoxitAll worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken zoals in deze AL, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van BoxitAll worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door BoxitAll eventueel ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze voorwaarden respecteren de wettelijke rechten van de consument die voortvloeien uit de wet of de verkoopovereenkomst.

aanbiedingen

Alle aanbiedingen en overeenkomsten van BoxitAll zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. BoxitAll houdt zich nadrukkelijk het recht voor om de prijzen te veranderen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is of indien de handelwijze van toeleveranciers van BoxitAll daartoe aanleiding mocht geven. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door BoxitAll en bevestiging daarvan door BoxitAll. BoxitAll is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling onverhoopt niet wordt geaccepteerd, deelt BoxitAll dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

verzending en verzendkosten

Na ontvangst van je betaling sturen wij de bestelling binnen 3 werkdagen af. Mocht een artikel onverhoopt niet voorradig zijn, dan nemen wij direct via e-mail contact met je op. Voor de verzendkosten worden de tarieven van post.nl gehanteerd. Onze verzendingen worden verzorgd door TNT.

betaling

De betaling aan BoxitAll geschiedt via IDEAL, dit is een eenvoudige en snelle manier van betalen via je eigen bank. Op het moment dat je betaling binnen is, sturen we je bestelling direct af, waarna je deze binnen 3 werkdagen in huis hebt. Voor betalingen uit anderen landen dan Nederland, gelden de volgende bankcodes:
BIC code: ABNANL2A
IBAN: NL85ABNA0243499779

retourneren

Mocht je het artikel retour willen sturen, dan ontvangen wij binnen 2 werkdagen na ontvangst van het artikel, een e-mail van je met de reden van retour. Wij nemen uitsluitend voldoende gefrankeerde retourzendingen aan waarbij het product vanzelfsprekend ongebruikt is en verpakt in de originele, onbeschadigde, verpakking. Na retourontvangst door BoxitAll word je direct, via elektronische betaling, terugbetaald (binnen maximaal 3 werkdagen). BoxitAll is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal tijdens transport.

prijzen

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle prijzen voor de aangeboden producten en diensten in Euro’s en is de omzetbelasting niet inbegrepen. De kosten van verpakking, alsmede eventuele heffingen of belastingen geheven ter zake van de aangeboden producten, komen ten laste van BoxitAll, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden BoxitAll op geen enkele manier voor een latere overeenkomst. BoxitAll hanteert voor je bestellingen de betalingswijze via IDEAL. Mocht je bestelling een van de limieten overschrijden, dan verzoeken we je eerst contact op te nemen met de klantenservice van BoxitAll. Indien je met enige betaling in gebreke bent, is BoxitAll gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en de eventueel daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. Acties gelden uitsluitend zolang de voorraad strekt en kunnen niet met elkaar gecombineerd worden.

leveringen

De door BoxitAll opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht je bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.  Voor zover er sprake is van een (dreigende) overschrijding van een leveringstermijn, zal BoxitAll zich zoveel als mogelijk inspannen om alsnog aan de termijn te voldoen.

intellectuele en industriële eigendomsrechten

Je dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door BoxitAll geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

privacy

Je gegevens zijn opgenomen in het klantenbestand van BoxitAll zodat wij je kunnen informeren over interessante aanbiedingen en nieuwe ontwerpen. Indien je dit niet wenst kun je dit laten weten via een e-mail aan info@boxitall.nl Wij verzoeken je vriendelijk ons van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang BoxitAll geen adreswijziging heeft ontvangen, word je geacht werkzaam of woonachtig te zijn op het laatst bij BoxitAll bekende adres en blijf je aansprakelijk voor de door jou bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.

toepasselijkheid recht en bevoegd rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze AL van toepassing zijn, alsmede op de AL zelf, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland zijnde het Kantongerecht te Amsterdam.